2005 Fanni Fetzer "hoch hinaus, Kunstmuseum Thun"(German)
Yumi Yamaguchi "Mac Power"
"Art Magagine"(German)
2004 Kai Ozawa
Naoko Usuki
2003 Sally O'Reilly "The Time Out London"
2002 Kai Ozawa "Kojimachi Gallery"
Naoko Usuki "BT" (Monthly Art Magazine)
Jun Nakano "CONFORT ?54"
2000

Kai Ozawa "Kojimachi Gallery"
Yoko Haruhara "The Japan Times"
Kazuo WAKO "The Yomiuri Shinbun"

1999   Hisashi Imamiya "Hokuriku-Chunichi Shimbun"
1998   Shoji Ichihara "The Yomiuri Shimbun"